Všeobecné podmínky – příměstský Tábor

Všeobecné podmínky příměstského tábora

Vážení účastníci, seznamte se, prosím, důkladně s popisem příměstského tábora (dále jen akce) a Všeobecnými podmínkami účasti na akci (dále jen VP).

 1. OBECNÉ INFORMACE

1.1. Organizátorem akce je společnost Lyžařská škola Monínec, Ski Sport Fun s. r. o., Soběslaská 3061, tábor, IČ: 06295126 (dále jen Organizátor).

1.2. Účastníkem akce se může stát řádně přihlášený nebo dohlášený zájemce popř. náhradník ve věku dle propozic k jednotlivým nabídkám, ve zdravotním stavu umožňujícím zájemci absolvovat kurz.

 1. PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI

2.1. Podmínkou účasti na akci je řádné vyplnění přihlášky a zaplacení příslušné ceny akce, ve stanoveném termínu, stanoveným způsobem. Za nesprávné a chybějící údaje v přihlášce nese odpovědnost účastník akce nebo jeho zákonný zástupce se všemi důsledky.

2.2. Přihlášením na akci účastník nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje splnění uvedených podmínek pro akci a souhlasí s VP.

 1. SJEDNANÉ SLUŽBY

3.1. Detailní program akce a popis sjednaných služeb je uveden v příslušných informacích o akcích.

Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu akce drobné úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce, popřípadě změnit místo realizace akce. V případě nepříznivého počasí je připravena náhradní varianta programu nebo je akce přesunuta do náhradního termínu.

 1. CENA A ÚHRADA KURZU

4.1. Cena je uvedena v informacích o jednotlivých akcích. Organizátor si vyhrazuje právo změnit cenu akce pouze v případě zvýšení cen za dopravu, včetně cen pohonných hmot nebo v případě změn platných sazeb DPH.

4.2. Úhradu ceny kurzu je možné provést převodem na účet Organizátora nebo v hotovosti u Organizátora, dle předchozí domluvy.

 1. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA AKCI ZE STRANY ÚČASTNÍKA AKCE NEBO JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

5.1. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast sebe nebo svého dítěte na akci. Zrušení účasti musí být provedeno písemně, dle pokynů ke konkrétní akci. Organizátorovi přináleží odškodnění (storno poplatek), který je stanoven podle délky času mezi odstoupením od smlouvy ze strany účastníka akce nebo jeho zákonného zástupce (rozhodující je den, kdy bylo toto odstoupení organizátorovi doručeno) a prvním dnem akce, následovně:

 1. a) 25 a více dnů 50% z ceny akce,
 2. b) 24 – 8 den 85% z ceny akce,
 3. c) při stornu 7 - 1 den před zahájení akce, v průběhu akce nebo při nenastoupení na akci 100% z ceny akce.

5.2. Odškodné se nezapočítává v případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník (odpovídající věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být provedeno písemně, dle pokynů kekonkrétní akci. Kurzovné bude vráceno do 30 dnů od ukončení kurzu.

5.3. V případě zrušení účasti z důvodu nemoci, zranění znemožňující účast na akci nebo vážných osobních důvodů (dle podmínek pojišťovny) účastníka, může účastník nebo jeho zákonný zástupce uplatňovat vzniklou škodu u organizátora kurzu.  Výše plnění je 75% z uhrazené částky.

 1. ZRUŠENÍ AKCE ZE STRANY ORGANIZÁTORA

6.1. Organizátor je povinen uskutečnit akci dle podmínek uvedených ve VP. Realizace akce je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků, jak je uvedeno v informacích o akci. Pokud počet účastníků pro danou akci nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si Organizátor právo akci zrušit. V případě zrušení akce ze strany Organizátora z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků, bude účastníkům vráceno 100% zaplacené částky.

6.2. Organizátor může zrušit akci nebo změnit  termín akce dle aktuálních klimatických podmínek, z důvodů vyšší moci nebo neodvratitelné události, které nemohl organizátor zabránit. O vhodnosti klimatických podmínek pro uskutečnění akce rozhoduje organizátor. V případě zrušení akce z důvodů nevhodných klimatických podmínek, z důvodu vyšší moci nebo neodvratitelné události, bude účastníkům vráceno 90% zaplacené částky.

6.3. O zrušení nebo změnách v termínu či místě konání akce musí Organizátor neprodleně informovat přímo zákonného zástupce, v případě privátních akcí.

 1. REKLAMACE

7.1. Jestliže akce neprobíhá dle VP je účastník nebo jeho zákonný zástupce oprávněn reklamovat nekvalitní služby. Vady je nutné reklamovat ihned po jejich zjištění tak, aby bylo možno uvedené vady odstranit v rámci možností Organizátorem ještě v průběhu akce. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce řeší tyto reklamace s pověřeným pracovníkem Organizátora. V okamžiku vzniku reklamace poskytovaných služeb musí být mezi zákazníkem a pověřenou osobou proveden zápis o předmětu reklamace. V případě nevyřešení reklamace služeb v průběhu akce může účastník akce nebo jeho zákonný zástupce tuto reklamaci uplatnit po jeho skončení a to písemně nejpozději do 30 dnů od ukončení akce.

7.2.  Při splnění výše uvedených náležitostí se Organizátor zavazuje sdělit zákazníkovi své stanovisko k reklamaci písemně nejpozději do 30 dnů od doručení Organizátorovi.

 

 1. POJIŠTĚNÍ

8.1. Organizátor má uzavřenu pojistku odpovědnosti u pojišťovny Kooperativa a.s. pro případ vzniku škody, která vznikla v souvislosti s porušením bezpečnostních standardů.

8.2. Účastník akce nemá Organizátorem sjednáno úrazové pojištění.

 1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

9.1. Účastnit akce se mohou pouze řádně přihlášení účastníci, případně jejich řádně nahlášení náhradníci (viz. bod 5. VP).

9.2. Organizátor nenese zodpovědnost za účastníky, kteří se z jakéhokoli důvodu nedostavili včas na místo zahájení akce. V případě, že svou nedochvilností nestihne účastník kurzu odjezd z předem určeného místa (určeno Organizátorem) zůstává účastník se svým zákonným zástupcem nebo mu jeho zákonný zástupce na vlastní náklady zajistí dopravu do místa konání příměstského tábora. V tomto případě nemají účastníci nárok na žádnou náhradu.

9.3. Rodič nebo zákonný zástupce nesmí zatajit žádné skutečnosti o zdravotním stavu účastníka, které by jej omezovaly při sportovních akcích. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníka očividně nemocného z akce.

 1. OSTATNÍ

10.1. Přihlášením se na akci účastník akce nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že se s VP důkladně seznámil a souhlasí s nimi.

10.2. Přihlášením se na akci účastník akce nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že se seznámil se zněním Informací o nakládání s osobními údaji (GDPR), umístěným v souboru Informačního memoranda.

V Táboře, dne 1.9.2018